Artex AD, Bulgaria, Ardino town 6750, 22 Pirin Str.
Phone: + 359 36 51 49 63 Fax: + 359 36 51 49 25

ARTEX Технологии

АРТЕКС АД предлага висококачествени прежди, произведени с помощта на внедрените съвременни технологии и технологично оборудване. Фирмената политика е насочена към инвестиции за внедряване на нови машини и оборудване, с което се цели постигане на висока производителност и качество на продукцията. Всички спомагателни дейности, свързани с произвеждането на качествени изделия, като приемане на запитвания, поръчки, възлагане на доставки и външни услуги, осъществяване на входящ и краен контрол, поддържане на оптимални складови наличности, уреждане и осигуряване на ресурси, са определени и строго организирани. Организацията работи с утвърдени Доставчици на материали и услуги, необходими за осъществяването на производствените процеси. Основния ни приоритет при избор на доставчик е най-добрата комбинация между цена и качество. Фирмата ни навременно осигурява достатъчни и подходящи ресурси, най-важни от които са: функционална работна среда, осигуряване на необходимите материални и финансови ресурси; ефикасна инфраструктура, квалифицирани кадри, подлежащи при необходимост на инструктажи, обучение и преквалификация. Правилното и навременно идентифициране и набавяне на необходимите ресурси е процес, който се извършва съобразно адекватното изпълнение на всички ангажименти към клиентите. Качеството на произвежданите продукти се гарантира от физико-химичната лаборатория за входящ и изходящ контрол, която притежава всички необходими устройства за анализ както на готовата продукция така и на суровини и мостри предоставени от нашите клиенти. Всички прежди, произведени от Артекс АД отговарят на утвърдените международни стандарти за текстилни изделия.

copyright © Artex 2018
design and develop by Balkansys.com
Artex AD, Bulgaria, Ardino town 6750, 22 Pirin Str.
Phone: + 359 36 51 49 63
Fax: + 359 36 51 49 25
E-mail: artex@mail.orbitel.bg